Novice
02.02.2016

IZJAVA ZA JAVNOST - Krajinski park na ustavni presoji

IZJAVA ZA JAVNOST

V Društvu Drobnovratnik smo zelo presenečeni in razočarani nad Odločitvijo Vlade RS, da pošlje Odlok o zavarovanju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera v ustavno presojo zaradi določbe, da v krajinskem parku ni dovoljeno graditi novih tranzitnih energetskih, telekomunikacijskih in prometnih infrastrukturnih ureditev. Menimo, da je Vladni očitek Občini Pivka, da je svoj prostor »prezavarovala«, milo rečeno, nenavaden. Izkazuje se, da domačini prostor, v katerem živimo, zelo cenimo in visoko vrednotimo. Država, oz. v njenem imenu Ministrstvo za okolje in prostor (dalje MOP) pa s svojimi odločitvami in potezami nasprotuje sam sebi.

Spomnimo: pred dobrim desetletjem so ugasnila prizadevanja države, da bi na tem območju ustanovila Regijski park Snežnik. Leta 2014 je potem Občina Pivka sprejela odlok s katerim je del svojega ozemlja zavarovala kot Krajinski park Pivška presihajoča jezera. To območje je od leta 2004 tudi del omrežja Natura 2000 zaradi številnih ogroženih vrst in habitatov. Vlada RS je nato konec leta 2015 vložila kandidaturo območja »Klasični kras«, ki vključuje tudi Zgornjo Pivko s Pivškimi presihajočimi jezeri, za uvrstitev na UNESCO-v seznam svetovne naravne dediščine. Sprašujemo se, kako je mogoče, da država izpodbija občinski odlok o zavarovanju območja, češ da gre za »prezavarovanje«, hkrati pa to isto območje predlaga za umestitev na seznam svetovne dediščine?

Zelo zaskrbljujoče je dejstvo, da v postopku umeščanja plinovoda Kalce-Jelšane, ni bila izdelana strokovna presoja vplivov izgradnje in delovanja prenosnega plinovoda na vode v porečju reke Pivke, saj bi bile zaradi kompleksne hidrološko-geološke zgradbe območja potrebne dodatne raziskave. Na območju KP Pivška presihajoča jezera načrtovana trasa plinovoda kar trikrat prečka reko Pivko, pri čemer se ne izogne niti samemu povirju Pivke: Pivšcam pri Zagorju, kjer smo priča vsakoletnim razlivanjem kraške podtalnice po površju, prečka pa tudi del Kalskega jezera v občini Ilirska Bistrica. Zaradi specifičnih geoloških razmer bi bila izgradnja plinovoda na tem območju še posebej obsežen gradbeni poseg, posledice pa niso predvidljive. Nobenega zagotovila torej ni, da izgradnja prenosnega plinovoda ne bo imela vpliva na celotno porečje Pivke, vključno s svetovno znanim turističnim biserom, Postojnsko jamo in vključno z vodnim zajetjem v Malnih pri Planini. Prav pomanjkanje strokovne presoje vplivov izgradnje prenosnega plinovoda na vode v porečju Pivke potrjuje pravilnost odločitve Občine Pivka o zavarovanju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

Naj spomnimo, da MOP še vedno ni izpeljal postopka priprave Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja Postojne in Cerknice. Neobstoj te uredbe je bil pomemben dejavnik v času sprejemanja DPN za Osrednje vadišče Slovenske vojske Poček in Bač, saj obrambne dejavnosti močno obremenjujejo okolje, vode z območja Počka pa se podzemno pretakajo tudi neposredno proti vodnemu zajetju v Malnih. Poleg velikih obremenitev, ki jih v zaledju vodnega zajetja Malni predstavlja Osrednje vadišče Slovenske vojske, država torej načrtuje še prenosni plinovod, katerega vpliv na vode v porečju Pivke ni znan. V čigavem interesu?

Društvo Drobnovratnik daje pobudo županom občin Postojna, Pivka, Cerknica in Ilirska Bistrica, da usklajeno pozovejo MOP k čim prejšnji pripravi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja Postojne in Cerknice, ki bi morala biti sprejeta pred kakršnimi koli obsežnimi gradbenimi posegi v ta občutljivi kraški prostor. Potrebno je tudi ponovno strokovno, vsestransko ovrednotenje območja Zgornje Pivke z vsemi sedemnajstimi presihajočimi jezeri v treh občinah (Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica), ki je del nominiranega območja Klasični kras za uvrstitev na UNESCO-v seznam svetovne naravne in kulturne dediščine. Vlado RS pa pozivamo, da skupaj z lokalnimi skupnostmi, civilnimi iniciativami in nevladnimi organizacijami v konstruktivnem dialogu poišče boljše rešitve tako za okoljsko obremenjujoče dejavnosti kot za umeščanje novih infrastrukturnih objektov v prostor. Prepričani smo, da ustavna presoja in izpodbijanje občinskega odloka o zavarovanju ni pravi način in da je mogoče v le s tesnim sodelovanjem vseh deležnikov poiskati ustrezne načine upravljanja s prostorom, ki bo verjetno nekoč zapisan kot dediščina svetovnega pomena.

Dodatne informacije:

Mag. Špela Habič, predsednica

Tel.: 041-657-308

Pojasnilo:

Vlada RS je na svoji seji 28. januarja 2016 sprejela sklep, da pošlje v presojo Ustavnemu sodišču Odlok o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera z naslednjo obrazložitvijo:

»Občina Pivka je v letu 2014 sprejela Odlok o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (Uradni list RS, št. 43/2014, v nadaljnjem besedilu: odlok o KPPPJ)na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, v nadaljnjem besedilu: ZON).Z navedenim odlokom je ustanovila zavarovano območje Krajinski park Pivška presihajoča jezera, v katerem je 117 naravnih vrednot, ter določila varstvene režime, pravila ravnanja, način upravljanja in nadzora za tri vrste naravnih vrednot na svojem območju, in sicer za krajinski park, varstveno območje jezer in vplivno območje parka. Poleg tega je širše zavarovala navedeno območje (prezavarovala), kot to izhaja iz Strokovnih podlag za zavarovanje presihajočih jezer Zgornje Pivke in Javornikov, ki jih je izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, aprila 2013, in ZON, ki so podlaga za tako zavarovanje. Zavarovano območje je prezavarovano glede na strokovne podlage in zato nezakonito ter s tem neustavno. Ministrstvo za okolje in prostor je Občino Pivka pozvalo k razveljavitvi sporne 8. točke drugega odstavka 11. člena odloka o KPPPJ, ker pa tega ni storila, navedeno ministrstvo predlaga vladi, da pred ustavnim sodiščem zahteva začetek postopka za presojo ustavnosti in zakonitosti navedene točke.«

 

8. točka 2. Odstavka 11. člena Odloka določa naslednje:

11. člen (splošni varstveni režim)…

(2) V krajinskem parku ni dovoljeno:

8. graditi novih tranzitnih energetskih, telekomunikacijskih in prometnihinfrastrukturnih ureditev; …

 

© 2013 Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada
Pravno obvestilo
Društvo drobnovratnik
Raubarkomanda 8
6230 Postojna