"Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi" (SPijeKOLO)

V septembru smo "Drobnovratniki" s polno paro zagnali eno leto trajajoči projekt Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi, ki ga sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. S projektom želimo aktivno prispevati k razvoju in lažjemu zagonu   nedavno  ustanovljenega zavarovanega območja: Krajinski park Pivška presihajoča jezera, katerega poslanstvo je zagotavljanje trajnostnega razvoja in ohranjanja biotske pestrosti na Pivškem.

Člani društva bomo v sodelovanju z lokalnimi deležniki (lastniki zemljišč, mladi prevzemniki kmetij, lastniki kmetij z dodanimi vsebinami, zainteresirana javnost idr.) usmerili moči v izvajanje naravovarstvenih akcij ter pripravo dobrih temeljev za razvoj naravi prijaznega turizma na območju parka.

Izvedli bomo dve terenski akciji za izboljšanje stanja dveh tarčnih habitatnih tipov  in kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 v občini Pivka. Z odstranjevanjem drevja in grmovja na delu zaraščajočih površin bomo ohranjali biotsko pestra suha kraška travišča. S košnjo dela naravovarstveno pomembnih mokrotnih travnikov, v ustreznih časovnih obdobjih, pa bomo zagotovili ustrezen habitat za ogrožene vrste metuljev.

Izdelali bomo predlog kolesarskih poti na območju KP Pivška presihajoča jezera, primernih za izvajanje vodenih kolesarskih izletov. S tem bomo prispevali k širitvi možnosti za oblikovanje novih turističnih produktov, ki bodo imeli dodano vrednost za lokalno prebivalstvo in temeljijo na trajnostno naravnem izkoriščanju dobrin (turizem, ekološko kmetijstvo, lesarstvo...).

Občuten problem zavarovanega območja predstavljata tudi povečevanje števila obiskovalcev in pomanjkljiva turistična infrastruktura. Z izvedbo monitoringa obiskovalcev na območju Pivških presihajočih jezer bomo dobili oceno obremenjenosti območja ter vpogled v morebitne negativne vplive na najbolj občutljive dele narave. Pridobljeni podatki bodo podlaga za nadaljnje usmerjanje obiskovalcev v sklopu Načrta upravljanja Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

Izvedli bomo izobraževanja za kandidate za interpretatorje narave na kolesih. Z natečajem za lesene uporabne izdelke, spominke in označevalne elemente na turističnih poteh pa bomo spodbudili vse zainteresirane mojstre obdelave lesa k ustvarjalni uporabi te naravne dobrine, ki je je na Pivškem v izobilju. Vse aktivnosti bodo torej smiselno povezane tako z vsebinami za trajnostni razvoj turizma, interpretacijo biotske raznovrstnosti kot s promocijo varstva narave med lokalnim prebivalstvom in v širšem prostoru.

Projekt bomo zaključili s potepom okoli jezer z usposobljenimi turističnimi vodniki na kolesih (seveda!) ter atraktivnim bike polo turnirjem.

 

 

© 2013 Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada
Pravno obvestilo
Društvo drobnovratnik
Raubarkomanda 8
6230 Postojna