Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi - Končno poročilo

Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi - Končno poročilo

Projekt »Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi« je društvo Drobnovratnik izvedlo v celoti in v skladu s projektno prijavo. Določena odstopanja so bila predvsem v časovnici izvajanja projekta, kar pa ni vplivalo na doseganje zastavljenih ciljev. Le-ti so večinoma doseženi in to z velikim trudom članov društva Drobnovratnik in vseh drugih sodelujočih v projektnih aktivnostih, ki so v izvedbo projekta vložili več kot dva tisoč ur prostovoljnega dela. Cilji, ki so le deloma doseženi, so večinoma dolgoročneje zastavljeni in presegajo okvir enega leta, kolikor je trajal projekt. To nas obvezuje, da s prizadevanji za izboljšanje stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov v območju Natura 2000 in v KP Pivška presihajoča jezera nadaljujemo tudi v prihodnje.

Ugotovimo lahko, da pomeni projekt društva Drobnovratnik »Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi« bistveno obogatitev v delovanju KP Pivška presihajoča jezera, še zlasti v obdobju 2014-2015, ko drugi projekti ne tečejo, ker še ni na voljo finančnih sredstev iz nove evropske perspektive. To daje izvedenemu projektu še dodaten pomen.

Rezultati projekta so na razpolago javnosti in zlasti Občini Pivka oziroma KP Pivška presihajoča jezera. Želja članov društva Drobnovratnik je, da bi bili koristno uporabljeni pri nadaljnjem varstvu narave in razvojnih aktivnostih v KP Pivška presihajoča jezera.

V prilogi se nahaja končno poročilo, kjer si lahko preberete rezultate projekta (SPijeKOLO). 

© 2013 Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada
Pravno obvestilo
Društvo drobnovratnik
Raubarkomanda 8
6230 Postojna